Kockice

Korporativno i privredno pravo

Osnivali smo i savetovali privredna društva koja posluju u okviru različitih privrednih delatnosti i poslovnih oblasti, između ostalog i privredna društva čiji rad reguliše i kontroliše Narodna banka Srbije i druga regulatorna tela. Sačinjavali smo raznovrsne korporativne akte i savetovali klijente u vezi sa brojnim pitanjima i izazovima nastalim usled korporativne dinamike njihovih kompanija. 

Učestvovali smo u procesu osnivanja različitih privrednih društava, uključujući i društvo za osiguranje i platnu instituciju. Naša usluga obuhvatala je celokupan proces osnivanja privrednog društva: izradu osnivačkog akta i drugih dokumenata, postupanje pred Agencijom za privredne registre i drugim državnim organima, kao i postupanje pred bankama prilikom otvaranja bankovnih računa društva. Pružali smo pravnu podršku i prilikom osnivanja ogranaka i predstavništava privrednih društava. 

Sačinjavali smo raznovrsne akte u vezi sa različitim korporativnim procesima neophodnim za zakonito i uređeno poslovanje privrednih društava kako u slučaju standardnih, uobičajenih korporativnih procesa, tako i u slučaju korporativnih procesa koji su posledica specifičnih vlasničkih i upravljačkih odnosa u društvima.

Savetovali smo klijente u vezi sa načinom finansiranja privrednih društava i pripremali neophodnu dokumentaciju za sprovođenje odgovarajućeg modela finansiranja, bilo da se radilo o povećanju osnovnog kapitala društva, dodatnim uplatama ili pozajmicama osnivača, odnosno kreditima banaka;

Pružali smo pravnu savetodavnu podršku klijentima u vezi sa različitim pitanjima iz oblasti korporativnog upravljanja, uključujući i pitanja koja su se odnosila na sukobe interesa između članova društva, društva i direktora, sukobe nadležnosti različitih organa društva i sl. Implementirali smo rešenja sa mehanizmima za izbegavanje blokade upravljanja društvom usled specifičnih vlasničkih i upravljačkih odnosa u društvu.

Savetovali smo klijente o pitanjima koja su se odnosila na kapital privrednih društava, dividende i njihovu raspodelu, bilo da se radilo o isplati redovnih dividendi ili međudividendi. Takođe smo savetovali klijente u vezi sa ograničenjima isplata društva svojim osnivačima i povezanim licima, u vezi sa postojanjem tzv. negativnog kapitala, dokapitalizacijama, uključujući  konverzije potraživanja u kapital društva, smanjenjem kapitala i raznim drugim pitanjima u vezi sa kapitalom društva.

Pružali smo pravnu podršku klijentima u vezi sa poslovanjem ogranaka privrednih društava, posebno u vezi sa mogućnošću ogranaka da budu nosioci raznih dozvola i odobrenja, kao i u vezi njihovog položaja, odnosno prava i obaveza koje preuzimaju u složenijim poslovnim poduhvatima u kojima se javljaju kao izvršioci posla zajedno sa svojim osnivačima. Naša usluga obuhvatala je i analize načina finansiranja ogranaka, a u vezi sa ugovorenom dinamikom i modelom plaćanja izvršenog posla. Ovakve analize posebno su značajne u situacijama kada je osnivač ogranka strano privredno društvo koje, uporedo sa svojim ogrankom, učestvuje u naplatama i plaćanjima u vezi sa poslom koji se obavlja u Srbiji. Savetovali smo klijente o poslovanju predstavništava privrednih društava, a posebno o pitanjima vrste, kvaliteta i obima poslova koje predstavništvo može preduzimati bez rizika da njegovo poslovanje bude okarakterisano kao nedozvoljeno.

Pružali smo pravnu podršku klijentima prilikom statusnih promena, stečajeva i likvidacija privrednih društava. Naša usluga je obuhvatala kontinuirano savetovanje prilikom sprovođenja navedenih aktivnosti, izradu unapred pripremljenih planova reorganizacije stečajnih dužnika, planova sprovođenja statusnih promena ili likvidacije, pripremanje neophodne dokumentacije i sprovođenje postupaka pred sudovima i nadležnim državnim organima. U okviru ovih aktivnosti neposredno smo sarađivali sa konsultantima iz oblasti poreza i računovodstva čije sinhronizovane aktivnosti predstavljaju neodvojiv segment ovakvih projekata.

Savetovali smo klijente u vezi sa restrukturiranjima njihovog poslovanja koja su zahtevala raznovrsne korporativne promene kao što su: osnivanja novih entiteta, prenošenja različitih prava, uključujući prava intelektualne svojine, statusne promene privrednih društava, sticanja i raspolaganja privrednim društvima u okviru zajedničke poslovne grupe. I u okviru ovih usluga neposredno smo sarađivali sa konsultantima iz oblasti poreza i računovodstva čije sinhronizovane aktivnosti predstavljaju neodvojiv segment ovakvih projekata.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.