Vesti

Kockice

O razlogu

Nastojanja pružalaca usluga da maksimalno iskoriste svoje resurse rezultirala su, u određenoj meri, modelom pružanja usluga u kojem se timovi konsultanata specijalizuju samo za određene oblasti, što može dovesti do „depersonalizacije“ pružaoca usluga. Neretko pri takvom modelu pružanja usluga menadžeri timova gotovo da nisu, ili su samo do određene mere, uključeni u celokupan proces pružanja usluga, zasnivajući svoje razumevanje potreba klijenta na intuiciji i oslanjajući se na svoje timove da takvu intuiciju podrže, upotpune ili koriguju. S druge strane, sami timovi, pritisnuti zahtevima maksimalizacije svojih resursa, često su primorani da prave različite kompromise u korist nekih a na uštrb drugih klijenata. Pružanje usluga na ovakav način uslovljeno je velikim portfolijima klijenata, željom da ti portfoliji postanu još veći, odnosno zahtevom da se rad sa klijentima učini maksimalno efikasnim sa aspekta planiranih budžeta pružalaca usluga. Posledica ovakvog načina pružanja usluga ogleda se u neminovnoj segmentaciji klijenata na bitne i manje bitne, gde manje bitni klijenti ne dobijaju odgovarajuću uslugu. Dešava se da klijenti ponekad plaćaju „skrivene sate“ manje iskusnih članova tima kao sate njihovih iskusnijih kolega.

Sve ovo dovodi do automatizovanog pristupa pružanju usluga u situacijama kada takva automatizacija nije opravdana, kao i do problema u komunikaciji i razumevanju suštinskih pitanja kako između samih članova tima koji pruža uslugu, tako i između klijenata i pružaoca usluge.

Prevazilaženje, odnosno sprečavanje nastanka navedenih poteškoća može se postići racionalnim upravljanjem sopstvenim resursima i uspostavljanjem odnosa poverenja između advokata i klijenta. Naime, u situacijama kada obim posla ne zahteva isključivo angažovanje timova, izbor advokata umesto tima omogućava rad sa pojedincem koji je u prilici da dobro razume potrebe, izazove i perspektive klijenta, da ga prati u poslovanju i bude sastavni deo istog. U takvom odnosu ne postoji dilema o srazmeri datog i dobijenog ni kad je reč o klijentu, ni kad je reč o advokatu. I na kraju, u takvom odnosu manje bitni klijenti ne postoje.   

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.