Kockice

Radno pravo

Sarađivali smo sa konsultantima iz oblasti računovodstva, poreza i ljudskih resursa u vezi sa brojnim pitanjima iz radnog prava koja se prožimaju i dopunjuju sa domenima njihove ekspertize. Takva saradnja omogućila nam je sticanje umeća sveobuhvatnog sagledavanja problematike koja se tiče rada i radnih odnosa, odnosno boljeg razumevanja izazova sa kojima se poslodavci i zaposleni suočavaju.  

Bili smo u prilici da tražimo fleksibilna rešenja određenih radno-pravnih pitanja kod poslodavaca sa specifičnim zahtevima u poslovanju.

Sačinjavali smo različite modele ugovora o radu koje je poslodavac potom, po potrebi, na brz i jednostavan način prilagođavao specifičnostima određenog radnog mesta. Na taj način postizali smo veću efikasnosti u upravljanju radnim procesima i zaposlenima, kao i konzistentnost radno-pravne dokumentacije kod poslodavaca. Sačinjavali smo takođe i kompleksne ugovore o radu sa menadžmentom, kao i sa drugim zaposlenima koji su, zbog posedovanja specifičnih znanja i veština, bili posebno važni za poslodavca.

Sačinjavali smo ugovore o pravima i obavezama direktora u situacijama kada nije bilo neophodno uspostaviti radni odnos, te je bilo moguće, a i korisno, urediti prava i obaveze između poslodavca i direktora na način koji izlazi iz okvira Zakona o radu. U takvim situacijama usklađivali smo zajedničke i pojedinačne zahteve zainteresovanih strana na način da se njihovi interesi ostvare u najvećoj mogućoj meri.

Sačinjavali smo opšte i pojedinačne radno-pravne akte poslodavaca, posebno pravilnike o radu i sistematizaciji radnih mesta, ali i sve druge akte neophodne za potpunu usklađenost poslodavaca sa zakonima i drugim propisima. Usklađivali smo opšte akte poslodavaca, odnosno naših klijenata u Srbiji sa različitim politikama, procedurama, pravilnicima i uputstvima koja se primenjuju u poslovnoj grupi kojoj poslodavac pripada, vodeći računa da se ne izgubi smisao pomenutih akata grupe i postigne njihov željeni efekat. Prilikom izrade opštih akata, nastojali smo da obezbedimo transparentnost, jasnost i svrsishodnost svih procesa kod poslodavca, kao i da odgovorimo na specifične potrebe poslodavaca u vezi sa radom i radnim odnosima.  Vodili smo računa da opšte akte sačinjavamo tako da se obezbedi maksimalna ekonomičnost i praktičnost radnopravne administracije.

Pomagali smo klijentima u postupcima jednostranih raskida ugovora o radu i pripremali neophodnu dokumentaciju za njihovo sprovođenje, posebno vodeći računa o delikatnosti procesa i osetljivosti na proceduralne greške koje mogu uticati na njihovo uspešno okončanje. Nastojali smo da naši klijenti uvek imaju prednost prethodnog savetovanja i planiranja, uredno dokumentovanje slučaja i razložnu argumentaciju.

Pomagali smo poslodavcima u upravljanju procesom i izradi dokumentacije u slučajevima postojanja viška zaposlenih.

Pomagali smo klijentima prilikom sporazumnog okončanja radnog odnosa. Ova usluga obuhvatala je pregovaranje uslova sporazumnog prestanka radnog odnosa i izradu samog sporazuma. Vodili smo računa da na efikasan način obezbedimo interese naših klijenata kako tokom samog procesa pregovaranja sporazuma, tako i prilikom njegovog sprovođenja.

Pomagali smo poslodavcima prilikom okončanja radnog odnosa sa direktorima i drugim članovima menadžmenta, kao i direktorima i drugim članovima menadžmenta u pregovaranju uslova okončanja radnog odnosa sa poslodavcima. Štitili smo interese klijenata, posebno u pogledu uslova koji se moraju ispuniti do dana okončanja radnog odnosa, zaštite poverljivosti određenih podataka i reputacije, zaštite nesmetanog odvijanja poslovnih procesa i celokupnog poslovanja, novčanih nadoknada, kao i u pogledu različitih uslova koji su se ostvarivali zabranom činjenja određenih radnji nakon okončanja radnog odnosa. Naš zadatak je bio da obezbedimo nesmetano prenošenje ovlašćenja i odgovornosti, odnosno kontinuitet rukovođenja i poslovanja prilikom promena u menadžmentu klijenata.

Pomagali smo poslodavcima prilikom implementacije različitih bonus shema, kao i programa dodatnih pogodnosti za zaposlene, uključujući i programe koji su zaposlenima, pod određenim uslovima, omogućavali sticanje vlasništva u osnivaču poslodavca ili samom poslodavcu. Naš zadatak je bio da, a na osnovu sagledane namere poslodavca, sačinimo takve bonus sheme i programe koji bi za njihove korisnike bili potpuno jasni i transparentni, te da na taj način izbegnemo svaku buduću neizvesnost i njihovo različito tumačenje.

Zastupali smo klijente u raznovrsnim radnim sporovima.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.