Uslovi koriščenja sajta

Sadržal

Hvala što ste došli na internet sajt „https://milovanoviclaw.com“ (u daljem tekstu: sajt). Pristup, kao i korišćenje sajta podleže dolenavedenim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: uslovi), kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činjenicom da ste pristupili sajtu i da ga koristite potvrđujete da ste uslove, pročitali, razumeli i da se sa njima u potpunosti slažete. Ukoliko pak niste u potpunosti saglasni sa uslovima, molimo vas da prestanete sa korišćenjem  sajta, odnosno da sajt bez odlaganja napustite.

Ukoliko koristite sajt kao fizičko lice, potvrđujete da posedujete neograničenu poslovnu sposobnost.

Ukoliko koristite sajt u ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili organizacije, potvrđujete da ste ovlašćeni da se u potpunosti saglasite sa uslovima, u ime takvog privrednog društva, drugog pravnog lica ili organizacije.

Vlasništvo sadržaja

Sajt predstavlja vlasništvo advokatske kancelarije Milovanović (u daljem tekstu: AKM). Svi tekstovi, logotipi, grafike, fotografije, audio- i video-sadržaji na sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), predstavljaju autorska dela koje AKM koristi u skladu sa zakonom. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima, predstavlja povredu autorskih prava koja pripadaju autorima sadržaja. U slučaju korišćenja sadržaja protivno ovim uslovima, AKM će zaštititi prava autora sadržaja u skladu sa zakonom, uključujući i krivično gonjenje osoba koja protivno uslovima koriste sadržaj.

Vaš sadržaj

Postoji mogućnost da na ovom sajtu objavite svoje materijale, iskažete svoje ideje i predloge, ili da na neki drugi način ostalim korisnicima sajta učinite dostupnim određene sadržaje i materijale (u daljem tekstu: prilog).

Ukoliko odlučite da putem priloga učinite javno dostupnim bilo koji lični podatak ili drugu informaciju na sajtu, to činite na sopstvenu odgovornost i uz obavezu poštovanja ovih uslova.

Saglasni ste da vaš prilog nije poverljive prirode, da ga dostavljate bez zahteva za bilo kakvom naknadom i/ili protivčinidbom, te da njegovo objavljivanje na sajtu ne povlači za sobom bilo kakvu obavezu AKM prema vama ili prema bilo kojem trećem licu.

AMK može (ali nije u obavezi) da skrati, dopuni ili na bilo koji način izmeni vaš prilog, pre ili nakon njegovog objavljivanja na sajtu, i ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili distribucije priloga od strane bilo kog trećeg lica.

Potvrđujete da je vaš prilog nije prevaran, nije sačinjen sa namerom da dovede u zabludu, odnosno da ni u kom smislu nije zlonameran, štetan ili na bilo koji drugi način u suprotnosti sa zakonom, moralom, javnim poretkom, dobrim običajima ili interesima bilo kog trećeg lica.

AKM ne stiče vlasništvo nad vašim prilogom, ali ste saglasni da njegovim dostavljanjem nama:

  • dajete dozvolu da, besteretno, na bazi ne ekskluzivnosti, bez prostornog ograničenja, trajno, neopozivo, bez bilo kakve naknade vama ili bilo kom trećem licu, reprodukujemo, distribuiramo, objavimo, adaptiramo, modifikujemo, odnosno na bilo koji drugi način izmenimo i koristimo, analiziramo i iskoristimo prilog, u bilo kom formatu i korišćenjem bilo kojeg medija, u bilo koje svrhe koje su u skladu sa zakonom, moralom, javnim poretkom i dobrim običajima.
  • potvrđujete da imate sva prava da nam prilog stavite na raspolaganje u skladu sa ovim uslovima.

Ukoliko primimo žalbu koja se odnosi na vaš prilog, saglasni ste da imamo neograničeno pravo da (bez da vas prethodno ili naknadno o tome obavestimo) ispitamo navode i osnovanost primljene žalbe, te da, ukoliko ocenimo da je to celishodno, vaš prilog uklonimo sa sajta. Takođe ste saglasni da će te nam pružiti svaku neophodnu i razumnu pomoć, ukoliko je od vas budemo tražili, kako bismo dali odgovor na primljenu žalbu u vezi sa prilogom.

Upotreba Sajta

Sadžaj sajta, odnosno njegovi odgovarajući delovi ne predstavljaju pravni savet, niti na taj način mogu biti tumačeni i korišćeni. Sadržaj sajta predstavlja samo uopšteno razmatranje stručnih oblasti i tema kojima se bavi. Primena zakona i drugih propisa, kao i njihovo dejstvo, uslovljeno je specifičnim okolnostima i činjenicama koje se vezuju za svaki pojedinačni slučaj. U tom smislu, sadržaj sajta, odnosno njegovi odgovarajući delovi, ne predstavljaju zamenu savetovanja sa nama, ili drugim pravnim savetnicima, pre nego što bude doneta bilo kakva poslovna odluka o preduzimanju ili pak uzdržavanju od bilo kakve radnje.

Uzimajući u obzir dinamiku donošenja i menjanja zakona i drugih propisa, postoji mogućnost da sadržaj sajta, odnosno njegovi odgovarajući delovi budu neažurirani, nedovoljno precizni ili netačni, uprkos našem nastojanju da sadržaj sajta bude i tačan, i ažuran i formiran na temelju pouzdanih izvora.

Izmene i dopune sadržaja se mogu vršiti periodično, u bilo kom trenutku, bez obaveze prethodnog ili naknadnog obaveštavanja korisnika sajta. AKM nije obavezna da redovno ažurira informacije sadržane na sajtu.    

Prilikom korišćenja sajta dužni ste da:

  • ne objavljujete, ne prenosite ili na bilo koji drugi način činite dostupnim putem sajta, ili u vezi sa sajtom, bilo kakve materijale, odnosno sadržaje koji mogu biti protivzakoniti ili protivni javnom poretku i moralu, ili su na bilo koji način neprimereni, zlonamerni, diskriminatorni, usmereni na ometanje funkcionisanja sajta ili usmereni na njegovu bilo koju drugu zloupotrebu;
  • ne objavljujete, ne prenosite ili na bilo koji drugi način činite dostupnim putem sajta, ili u vezi sa sajtom, bilo kakve materijale, odnosno sadržaje koji su zaštićeni kao autorska dela ili drugi oblik intelektualne svojine, bez prethodne i izričite saglasnosti autora ili drugog nosioca prava intelektualne svojine;
  • ne koristite sajt u bilo kakve komercijalne svrhe;
  • ne zloupotrebljavate sadržaj putem neovlašćeog kopiranja, u celini ili u delovima, i upotebe u bilo koje svrhe koje su protivne ovim uslovima;
  • ne koristite logo AKM (u izvornom obliku ili izmenjen) ili bilo koje vizuelno rešenje u vezi sa AKM i sajtom, ili bilo koji deo sadržaja, a u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom, niti pak na bilo koji drugi način koji dovodi, ili može dovesti u zabludu učesnike na tržištu.

Ukoliko se ne pridržavate uslova, AKM će imati pravo da vam uskrati pristup sajtu, odnosno da preduzme druge odgovarajuće radnje u cilju prestanka postupanja kojima se krše uslovi, kao i da preduzme sve radnje koje su neophodne za otklanjanje eventualno nastalih štetnih posledica.

AKM ne garantuje da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će eventualni nedostaci biti blagovremeno otklonjeni, ili da je sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

U granicama koje su dozvoljene zakonom, AKM isključuje svoji odgovornost za bilo koju materijalnu ili nematerijalnu štetu, uključujući i izgubljenu dobit koja nastane kao posledica korišćenja sajta, ili na bilo koji drugi način u vezi sa korišćenjem sajta, ili kao posledica nomogućnosti korišćenja sajta.

Poznato vam je da korišćenje sajta uključuje rizike korišćenja interneta, posebno rizike vezane za njegovo bezbedno korišćenje, tehničke performanse, kao i rizike ometanja, odnosno prekida njegovog nesmetanog korišćenja. U tom smislu AKM ne može biti odgovorna za bilo koju štetu, uključujući i izgubljenu dobit koja nastane u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim rizicima korišćenja interneta.     

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije AKM. AKM ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. AKM ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na sajtu, skrećemo vam pažnju da to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Izmena uslova korišćenja

AKM može u svakom trenutku izmeniti ove uslove. Izmenjeni uslovi biće automatski obavezujući za sve korisnike sajta i koji bi trebalo da se periodično sami informišu o trenutno važećim uslovima.

POLITIKA PRIVATNOSTI

AKM čuva privatnost svih posetilaca sajta i štiti njihove lične podatke. Molimo vas da pažljivo pročitate odeljak “Politika privatnosti” koji sledi kako biste razumeli na koji način koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas

Sajt možete posetiti i koristiti bez otkrivanja bilo kakvih ličnih podataka. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca sajta. Ukoliko želite da od nas dobijete određene informacije koje nisu već dostupne na sajtu ili dobijate periodične publikacije, potrebno je da ostavite svoje lične podatake tako što ćete popuniti online formular koji se nalazi na stranici sajta a koja je namenjena za uspostavljanje kontakta sa korisnicima sajta. Lični podaci koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti lične podatke koji nisu neophodni da biste dobili informaciju koja vam je potrebna.

Upotreba dobijenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već kako bismo izmerili broj poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo kako bismo izmerili frekvenciju posećivanja sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od vas zatražimo druge lične podatke, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti vas o procesu prikupljanja ličnih podataka, kao i o načinu njihove upotrebe. Lični podatke koje nam dostavite ili do kojih dođemo putem sajta koristićemo isključivo u svrhu pružanja odgovora na vaša pitanja i/ili zarad pružanja i poboljšanja naših usluga, a ukoliko na predviđen način izrazite svoju saglasnost, dobijene lične podatke možemo upotebiti kao bismo vam dostavili periodične publikacije i druge informacije za koje procenimo da bi mogle biti za vas relevantne. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas u budućnosti kontaktiramo, molimo vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Lični podaci koje nam date čuvaju se na serveru i mogu im pristupiti naši saradnici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime i u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, ili u druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Ličnim podacima mogu pristupiti i državni organi u skladu sa zakonom. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi sajta trećim licima, ali to neće uključivati vaše lične podatke. Osim ako to zakon ne nalaže, bez vašeg prethodnog odobrenja nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati vaše lične podatke.

Drugi internet sajtovi

Sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj politici. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, ovaj sajt koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku: kolačići). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje vaš internet pretraživač čuva na vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web-sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveni, dodeljeni vama i može ih čitati samo web-server u domenu koji je izdao taj kolačić. Korišćenje kolačića je standardna praksa na internetu i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Međutim, vi uvek možete odlučiti da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj pretraživač posebno podesiti za rad sa kolačićima. Za ove procedure upoznajte se dokumentacijom ili Help/Pomoć sekcijom vašeg pretraživača. Na ovom sajtu kolačiće koristimo isključivo kako bismo vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa sajtom, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Detalji o ovim servisima, kao i o mogućnostima vašeg podešavanja mogu se naći na sledećim linkovima:

  • www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
  • www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/,
  • www.google.com/ads/preferences.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.