Kockice

Regulatorno usklađivanje

Naše aktivnosti u ovoj oblasti obuhvatale su analize regulative koja se odnosila na finansijske usluge, digitalizaciju poslovanja, infrastrukturne projekte, zaštitu konkurencije, koncesije i javno-privatna partnerstva, državnu pomoć, obnovljive izvore energije, farmaceutsku industriju, medije i marketing, trgovinu, platni promet i devizno poslovanje. 

Pružali smo savetodavnu podršku jednoj poznatoj francuskoj banci po pitanjima mogućnosti poveravanja određenih poslova banke njenim povezanim licima ili nezavisnim pružaocima usluga u Srbiji i inostranstvu. Naš osnovni zadatak bio je da ispitamo mogućnost poveravanja poslova koji ne spadaju u glavne aktivnosti banke već predstavljaju podršku takvim aktivnostima. Drugim rečima, bilo je potrebno ispitati mogućnost uspostavljanja modela poslovanja banke koji bi omogućio neposredno obavljanje samo njenih glavnih aktivnosti.

Savetovali smo renomiranu italijansku banku o regulatornim uslovima digitalizacije određenih usluga. Cilj projekta bio je ispitivanje mogućnosti da se putem digitalizacije usluga banke fizičko prisustvo klijenata u filijalama banke učini nepotrebnim i neobaveznim.

Analizirali smo regulatorne uslove za izdvajanje i prodaju dela poslovanja banke, odnosno njene poslovne aktivnosti koju obavlja u oblasti platnog prometa. Budući da se radi o regulisanoj oblasti poslovanja koja je predmet kontrole Narodne banke Srbije, izazov je bio osmisliti model transakcije i uklopiti ispunjavanje čitavog niza regulatornih uslova sa planiranom dinamikom transakcije.

Domaća banka nas je bila angažovala da izvršimo procenu stepena usklađenosti njenog poslovanja sa relevantnim propisima. Ova usluga je podrazumevala sprovođenje sveobuhvatne analize i pripremanje izveštaja o usklađenosti poslovanja sa preporukama aktivnosti koje je potrebno preduzeti radi otklanjanja uočenih nedostataka, kao i pripremanje akcionog plana za sprovođenje takvih aktivnosti.

Veliku rusku kompaniju savetovali smo o regulatornim zahtevima u vezi sa izgradnjom gasovoda kroz Srbiju. U okviru ovog savetodavnog angažmana izvršili smo sveobuhvatnu analizu širokog spektra propisa iz oblasti energetike, planiranja i izgradnje, imovinsko-pravnih odnosa, ekologije, deviznog poslovanja, osiguranja, bezbednosti na radu i brojnih drugih propisa, što je uključivalo i pružanje saveta o korporativnom osnivanju, finansiranju i upravljanju.

Za potrebe domaće naftne kompanije uradili smo analizu cenovne politike sa aspekta regulative kojom se uređuje zaštita konkurencije, što je podrazumevalo sprovođenje predmetne analize kako sa aspekta domaćeg zakonodavstva, tako i sa aspekta evropske regulative. Budući da se radilo o kompaniji sa dominantnim položajem na relevantnim tržištima gotovo svih proizvoda kojima trguje, ekonomska opravdanost i pravna dozvoljenost primenjivane cenovne politike morala je biti detaljno analizirana i argumentovana. Na ovom projektu tesno smo sarađivali sa vodećom rumunskom advokatskom kancelarijom u oblasti zaštite konkurencije, kao i sa konsultantima iz sfere ekonomije.

Analizirali smo regulatorne zahteve u vezi sa izgradnjom industrijsko-tehnološkog parka, što je podrazumevalo detaljnu analizu regulative koja se bavi industrijskim i slobodnim zonama, uslovima i mogućnostima za dobijanje državne pomoći, izgradnjom objekata, ali i analizu širokog spektra zakona i propisa koji regulišu proizvodnju brojnih i raznovrsnih proizvoda.

Poznatoj kineskoj kompaniji pružili smo savetodavnu podršku u vezi sa pripremom kompletne ugovorne dokumentacije za planiranu koncesiju za izgradnju autoputa. Naš angažman obuhvatao je komentarisanje koncesionog ugovora i svih pratećih ugovora, kao i predlaganje alternativnih rešenja u skladu sa poslovnim interesima klijenta. Na ovom poslu sarađivali smo sa nemačkim advokatima koji su specijalizovani za koncesije i javno-privatna partnerstva.

Renomiranu austrijsku naftnu kompaniju savetovali smo u vezi sa mogućnošću implementacije specifičnog modela prekograničnog bezgotovinskog plaćanja i naplate robe i usluga. Bilo je potrebno obezbediti primenjivost modela koji je podrazumevao odložena plaćanja robe i usluga, kao i brojna prekogranična ustupanja, odnosno preuzimanja, potraživanja i dugovanja i njihova prebijanja.

Savetovali smo renomiranog proizvođača sportske opreme o regulatornim uslovima koje je neophodno ispuniti za obavljanje maloprodajne delatnosti na srpskom tržištu. Naša analiza ticala se propisa o poslovanju u maloprodaji, propisa koji se odnose na samu robu, njen uvoz i stavljanje u promet, robne etikete i skladištenje, kao i propisa koji se odnose na prodajne objekte, odnosno njihove neophodne tehničke karakteristike te propisa koji se odnose na zaposlene u maloprodaji.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.