Vesti

Legalizacija isprava u pravnom prometu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Objavljeno:

Narodna skupština Republike Srbije, na svojoj sednici održanoj 26.12.2022. godine,  usvojila je Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata („Ugovor“). Ugovor je stupio na snagu 13.4.2023. godine.

Članom 23. stav 1. Ugovora predviđeno je da javne isprave koje je u propisanom obliku sastavio ili izdao sud, drugi nadležni organ, ili lice sa javnim ovlašćenjima jedne strane i koje su snabdevene potpisom i službenim pečatom, nije potrebno dalje overavati radi upotrebe pred organima druge strane. Takođe, nije potrebna ni dalja overa privatnih isprava ako ih je overio sud, drugi nadležni organ, ili lice sa javnim ovlašćenjima.

Stavom 2. istog člana predviđeno je da se njegova odredba stava 1. odnosi i na prepise javnih i privatnih isprava koje je overio sud, drugi nadležni organ, ili lice sa javnim ovlašćenjima.

Međutim, nakon početka primene Ugovora, ispostavilo se da nadležni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata uže tumače navedeni član, smatrajući da oslobođenje od legalizacije važi samo u pogledu isprava koje se koriste u sudskim i izvršnim postupcima, te da je za isprave koje se ne koriste u sudskim postupcima potrebna „puna legalizacija“, odnosno diplomatsko – konzularna overa.

Suprotno tumačenju nadležnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ministarstvo pravde Republike Srbije bilo je mišljenja da bi predmetni član Ugovora trebalo tumačiti u širem smislu, odnosno da se oslobođenje od legalizacije odnosi na sve dokumente.  

Nakon dodatnih konsultacija između odgovarajućih organa Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, prihvaćeno je tumačenje nadležnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, te je neformalno zaključeno da je u pogledu dokumenata koji se ne koriste u sudskim i izvršnim postupcima, njihova „puna legalizacija“ neophodna.

Koristimo kolačiće da unapredimo rad sajta milovanoviclaw.com, kao i vaše iskustvo njegovog korišćenja. Način na koji koristimo kolačiće regulisan je Uslovima korišćenja sajta te vas molimo da se saglasite sa njima. Saglašavanjem sa Uslovima korišćenja sajta prihvatate i našu Politiku privatnosti kojom se uređuje način na koji koristimo podatke o ličnosti.